ભૂ-સૂચનાવિજ્ઞાન કાર્યક્રમો માટે કેન્દ્ર

આ પૃષ્ઠ ગુજરાતીમાં ઉપલબ્ધ નથી, કૃપા કરીને અંગ્રેજીમાં વાંચવા માટે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો

https://bisag.gujarat.gov.in/geo-informatics-applications