સંપર્ક

BISAG - ભાસ્કરાચાર્ય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર સ્પેસ એપ્લીકેશન્સ અને જીઓ-ઇન્ફોર્મેટિક્સ


સરનામું

સીએચ '0' સર્કલ, ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક માર્ગ, ગાંધીનગર-અમદાવાદ હાઇવે, ગાંધીનગર -382 007 ગુજરાત, ભારત

ફેક્સ : +91 79 23213091

ઈ - મેઈલ સરનામું: info[at]bisag[dot]gujarat[dot]gov[dot]in

BISAG - ભાસ્કરાચાર્ય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર સ્પેસ એપ્લીકેશન્સ અને જીઓ-ઇન્ફોર્મેટિક્સ